Senaste inläggen

Av Anders Limes - 29 april 2012 10:43


Nu efter peak oil 2005 befinner sig världen som sagt i evigt negat iv realtillväxt. I denna situation har vi som sagt  att anpassa oss så långt det går, genom att minska komplexitet och genom att återupprätta energisnål infrastruktur som olika former av spårvägar (t.ex. Stockholms spårvagnar som slets ner för ett par decennier sedan). I den mån vi misslyckas med det (och t.ex istället lägger pengar på ROT, RUT, och KROG-avdrag), så kommer transporterna i vårt transportberoende samhälle bryta samman, och samhället då också bryta ihop.


I den mån vi lyckas kan vi hoppas på en ordnad komplexitetsminskning i samhället framöver. Vi – hela världen – behöver alltså göra stora investeringar i transportsystem.


Men för att göra dessa investeringar behövs naturligtvis valuta. Hur förhåller sig vårt finansiella system till detta?


När nationer ”går bra” (och alltså inte behöver några lån) då är lånen som bekant billiga och rikliga. När saker går dåligt, som nu efter den av peak oil utlösta kreditkraschen 2008 (och alltså för alltid i framtiden), och valuta behövs desperat för att handha kollapsen och göra omställningar så långt möjligt – då vrids kreditbetyget ner, räntekostnaderna exploderar, och nya lån omöjliggörs.


När nationer drabbas av detta kan de antingen avfärda skulden som orättfärdig (som Argentina gjorde 2001), vilket kommer att helt låsa nationen ute från ”lånemarknaden” och ”internationellt kapital” under mycket lång tid: detta gör det alltså omöjligt för nationen att göra några som helst investeringar som kräver tillgång till lån i utländsk valuta som t.ex (petro)dollar.


Eller så kan nationen försöka betala av skulden, vilket inte går, eftersom ju mer pengar som skickas till bankirerna och alltså lämnar nationen, desto sämre går ekonomin, och desto mer sjunker BNP, och desto mer skrivas kreditvärderingen ner, och desto mer ökar räntebetalningarna: en hopplös ond cirkel med andra ord.


Detta leder till att nationerna istället tvingas att skriva över ägandet av alla sina tillgångar; gruvor, järnvägar, osv. I Sveriges fall – när vår bostadsbubbla brister och staten måste sätta sig i skuld för att krafsa bankirernas kastanjer ur elden - kommer vårt folk förlora malmfälten i norr, vattenkraften, skogarna, nationalparkerna, o.s.v., o.s.v., samt avsäga sig rätten att skydda sina medborgare från giftig mat, att vårda dem när de är sjuka, o.s.v. Allt detta kallas som bekant att göra ekonomin ”konkurrenskraftig”.


Kort sagt: på detta viss skapar bankerna och deras hejdukar kreditvärderingsinstituten U-länder, vilket i sin tur helt enkelt är en eufemism för ”av bankernas skuld, ränta och utmätning totalt krossade samhällen”.


Och av alla anklagelser mänskligheten har att rikta mot bankväsendet är detta möjligen den allvarligaste: att de med iskalla hjärtan och händer av järn medvetet krossat hela samhällen och istället skapat en hopplös soppa av korruption, våld, våldtäkter, miljöförstöring, krig, och allt annat fruktansvärt som följer av en förintad samhällsstruktur.


Detta är ett brott vi aldrig kan förlåta bankirerna.


Vi noterar att krossandet av nationer går under olika namn: när det är IMF och Världsbanken som skapar skuldvaluta och ger i ”nödlån” till blivande U-länder så kallas det hela ”Structural Adjustment Programs”: dessa har skapat i princip alla världens nu befintliga U-länder.


I skrivande stund ges samma behandling till Grekland och Irland (och då kallas det ”Austerity”), och inom kort till Spanien och Italien, och när skuldvalutakollapsen fortsätter sprida sig så är slutpunkten för detta alltså (som sagt) att världens samtliga samhällen har förintats och bankirerna äger 100% av av planetens värde och kapital, med mänskligheten som livegna skuldslavar. En återgång till feodalismen, som sagt.


Naturligtvis kämpar folken emot, och naturligtvis fel- eller underraporteras denna kamp i vår propagandapress; och beskrivs vanligen i termer av att det hela rör sig om ”frustrerade ungdomar” som ”slår sönder skyltfönster”, när det i själva verket handlar om en kamp på liv och död för nationell överlevnad.


Allt detta går under den eufemistiska benämningen ”procyklicitet”: innebörden av detta är alltså att vår skuldvaluta och bankväsendet häller bensin på elden i högkonjukturer, och kyler ned det frysande isvattnet i lågkonjukturer. Allt detta centralplaneras, som namnet antyder, av centralbankirerna.


Som sagt: vi har att välja mellan att behålla skuldvalutan och bankirerna – då väljer vi förstörandet av världens samtliga samhällen och som en direkt följd av detta alltså krig, farsoter, folkmord, osv.


Eller så ersätter vi bankirernas skuldvaluta med en nationell, satligt utgiven skuldfri valuta, sätter bankirerna i nyttigt arbete och/eller fängelse, och börjar gripa oss an uppgiften att rädda planeten från växthuskatastrofen, och att rädda oss själva från alltför katastrofala effekter av den framtida ofrånkomliga komplexitetsminskningen.


Något tredje alternativ gives ej. Tiden att välja väg är nu.

Av Anders Limes - 28 april 2012 11:24


Vi undersökte i "Valutan del 1" och del 2 vad valuta historiskt har varit och hur den uppkommit. Där gick vi också igenom viktiga begrepp som inflation (som beskrivs mycket utförligare här), seniorage (seignorage), och fractional reserve banking. I del 3 tog vi nästa steg och diskuterade hur valutasystemet idag fungerar.


Jag vill först kommentera del 3 ytterligare. Jag angav en formel för valutaexpansionen, där som sagt V är den totala mängd valuta som kan skapas av en valutainjektion x från centralnabken, över ett kapitalkrav på y. Formeln känner ni alltså igen:


 


Denna formel hade gällt rakt av, om man bestämt sig för att hela mängden av bankens samtliga låntagare hade en risk att gå i konkurs (vilket ju alltså avskriver lånet med en resulterande förlust för banken).


Men en sådan ordning, som är självklar för normalt tänkande människor, är naturligtvis alldeles för balanserad för bankirerna och deras samhällsförstörande skuggspel. Framförallt eftersom en sådan ordning lägger en gräns för hur mycket valuta banken kan skapa; banken måste i så fall alltid hålla kvar 8 kr i kapital för varje 100 kr den skapar. En sådan regel syftar alltså till att begränsa bankirernas förmåga till att förstöra valutans värde genom inflation, vidare att begränsa deras möjlighet att låsa fast hederligt arbetande människor i livslångt skuldslaveri, och framförallt minskar den bankirernas möjlighet att fortsätta berika sig utan att utföra något arbete, via ränta och utmätning.


Alltså har bankirerna (minns, att allt som har med bankregler att göra i princip beslutas av den fullkomligt ickedemokratiska och insynsfria centralbanken för centralbanker, BIS i Basel) manövrerat runt denna regel, och gjort vad de kunnat för att minska dess effekter. De har därför klurat ut följande komplikation: de anger att olika lån har olika stor ”risk”. Därefter har de hittat på en uppsättning så kallade ”riskvikter” för olika lån. Enligt nuvarande regelverk (”Basel II”) har t.ex ett bostadslån en ”riskvikt” om 35%.


Låt oss föreslå att banken Z skall låna ut 1 miljon till Adam som skall köpa en bostadsrätt. Hur mycket valuta behöver banken äga för att kunna hosta upp en miljon till Adam? Jo:


Bolånet har en riskvikt om 35%. 350 000 kr av miljonen anses alltså (av BIS) bära någon slags risk överhuvudtaget. Det är alltså bara på dessa 350 000 kr som banken måste ha kapitaltäckning. 8 % av 350 000 ger 28 000 kr, och för att ”låna ut” (d.v.s. skapa) 1 000 000 kr behöver banken endast ha 28 000 kr i eget kapital. Vi tar det en gång till:


För att skapa 1 000 000 kr valuta och -1 000 000 kr i skuld att använda till att fortsätta blåsa upp bostadsbubblan och sätta bolåneslaven i livslång skuld behöver banken endast 28 000 kr. Resterande 972 000 kr skapar banken ur ingenting. (Nej. Verkligheten är ännu värre. Se tillägget längs ned.)


Tänk dig själv: du tillverkar något som alla behöver och alla vill ha, du är en del i ett kartellliknande oligopol, och du skapar varan i fråga (valuta) med en knapptryckning. Klart bättre än att arbeta för sitt uppehälle!

Tänk på det nästa gång du läser i Bonniermedia (Se sid 10-11 i denna rapport för illustration av mediesverige idag - Schibstedtsfären är faktiskt klart mindre inriktad på renodlad bankpropaganda, allra mest gäller detta kanske Anders Cervenka) att banken måste skydda sina sparares medel och inte låna ut dessa hursomhelst. Detta är alltså missvisande, minst sagt: banken skapar skuldvalutan, och lånar förvisso ut den mot ränta, men lånar förvisso inte denna valuta från någon annan. Som sagt: Banken bara skapar den, ur intet, med en knapptryckning.


Hur motiveras då detta med riskvikter? Jo, man hävdar att ett bolån har obefintlig risk eftersom lånebetalningarna är det sista man ger upp innan man går i personlig konkurs. Vidare hävdar man, att priset på bostadsrätten är detsamma som "marknadsvärdet", eftersom priset på bostadsrätten har satts i en ”auktion” där ett antal ”budgivare” tävlar om ”att vinna budgivningen” - d.v.s man försöker övertrumfa varandra med bankens orättfärdigt skapade skuldvaluta om vem som skall få nöjet att betala mest ränta till banken för att hyra (just det, de facto hyr du från banken) ett klubbmedlemskap i en bostadsrättsförening. Som sagt - pris och värde skall aldrig, aldrig blandas samman. Aldrig någonsin.


Banken (och mäklarna) har det alltså mycket bra förspänt. Utan att skapa någonting av värde får de rida snålskjuts på arbetande människor genom att hetsa dessa mot varandra i riggade budgivningar där de enda vinnarna är banken (som får skapa skuldvalutan) och mäklaren (som står och tittar på och gnuggar händerna av förtjusning).En sak till angående kapitaltäckningar och riskvikter. Andra former av lån har haft andra riskvikter, oftast högre. Riskvikter gäller länder också; de mystiska kreditvärderingssinstituten (jag har inte hittat några tydliga uppgifter om dessa, men mycket tyder på att de ägs av bankerna) avgör som bekant en nations finansiella öde genom att godtyckligt ge nationen en ”kreditvärdering”.


Just det, kreditvärderingsinstitut är ett bekant begrepp: det var som sagt dessa entiteter som ledde världen ner i supbrimekatastrofen 2008 genom att fullkomligt felaktigt sätta ned högsta kreditvärdeingen (AAA) på dessa värdelösa lån. Att kreditverderingsinstituten inte styckats upp och förstörts efter detta är avskyvärt. Att de fortfarande har något att säga till överhuvudtaget om är långt, långt bortom absurt.


Hursomhelst, den ”bästa” av dessa kreditvärderingar är AAA. En sådan hög kreditvärdering motsvarar en låg riskvikt – närmare bestämt 0%. Just det – 0%. Det vill säga: om en bank vill låna ut till en stat med AAA-rating så sätts gränsen för hur mycket skuldvaluta banken får skapa endast av hur mycket skuldvaluta nationen (eller dess av samma bank köpta ledare) vill låna. Banken får trycka precis hur mycket pengar som helst och låna ut till en sådan nation. Det är alltså gratis för banken att skapa skuld åt en sådan nation, och räntan för nationen är alltså låg. När ratingen sjunker under AA lämnar riskvikten 0% och går uppåt, och när den understiger B- är den uppe på 150 %.


Allt detta har förstås diversa implikationer – låt oss återkomma till dessa inom kort. Under tiden vill jag påminna om en uppsättninge viktiga och bra bloggar angående valutan: Lincoln, Superzeke, och Dave1bs.


PS. Som bekant håller nu Basel III på att implementeras. Det har varit mycket snömos i pressen om "hårdare" kapitaltäckningskrav. Enligt mina informationer (bankpersonal) går Basel III ut på en individualisering av sirskviktningen för olika skuldslavar; totaleffekten blir dock en ytterligare sänkning av kapitalkraven och en fortsatt tilltagande inflation för att kunna fortsätta blåsa upp bobubblan, osv. Å andra sidan finns en del tecken på att staten faktiskt tänker ta en smula ansvar för omväxlings skull och införa högre kapitalkrav osv i just Sverige: det är detta bankerna och finanshajarna gråter om i Bonniermedia. DS.


Tillägg: Ovanstående var min förståelse efter bl.a ett långt samtal med en bankanställd jag är bekant med. Naturligtvis är den verkliga situationen ännu värre än vad både "Modern Money Mechanics" eller min bankkontakt framställt det som. Läs noga följande citat från Stefan Ingves, vår Riksbankschef (tack Janne!):


”Ett exempel kan belysa vad kapitaltäckningsreglerna tillät och fortfarande tillåter. Antag att vi har en husköpare som lånar 1 miljon kronor och belånar sitt hus till 100 procent. Riskvikten för bolån kan vi uppskatta till 10 procent. I så fall blir de riskvägda tillgångarna för lånet 100 000 kronor. Det totala kapitalkravet är på 8 procent, vilket innebär att banken måste hålla kapital på 8 000 kronor. Det mer relevanta primärkapitalkravet är 4 procent, så primärkapitalet måste motsvara 4 000 kronor. Av primärkapitalet kan 30 procent vara hybrider av olika former. Det innebär att en bank kan komma undan med ett eget kapital – riktigt aktiekapital och upparbetade vinster – på 2 800 kronor för en utlåning på 1 miljon kronor. Ger 2 800 kronor i förlustabsorberande kapital tillräcklig motståndskraft vid utlåning på 1 miljon kronor? Mitt svar är nej”


Källa: http://www.riksbank.se/upload/Dokument_r.../091119.pdf


Jag hoppas att vi nått ner till lökens innersta lager: 2800 kr av riksbankspengar krävs för att din bank skall skapa

1 000 000 kr i skuldvaluta och -1 000 000 kr i skuld. Tack igen för förtydligandet Janne! Här är Jannes blogg: http://superzeke.wordpress.com.

Av Anders Limes - 21 april 2012 17:02


Många av er är säkert bekanta med storheten ”Entropi”. Entropi är, i termodynamiken, ett mått på ”oordningen i ett system”. Entropin ökar när oordningen ökar. Ett annat sätt att definiera entropi är att hänvisa tiill mängden information som behövs för att beskriva ett system: ett system med högre oordning, högre entropi, kräver mer information att beskriva.


Låt oss ta ett enkelt exempel: tio personer med gula tröjor står till höger, tio personer står till vänster. Ordningen är hög, entropin är låg, och jag kunde beskriva systemet med endast 13 ord. Jämför med detta: fyra personer med gula tröjor och sex personer med gröna tröjor står till vänster, sex personer med gula tröjor och fyra personer med gröna tröjor står till höger. Ordningen är lägre, entropin är högre, och jag behövde hela 28 ord för att beskriva systemet.


Entropin är central i vår förståelse av hur världen och allt i den fungerar. Vi vet, att energi aldrig kan skapas eller förstöras – bara omvandlas mellan olika former. Exempelvis kan vi elda upp ved och njuta av värmen, och vi har då omvandlat den kemiska energin i veden till värmeenergi luften (och strålningsenergi mot fåra fötter). Dock finns här ytterligare en ofrånkomlig naturlag: varje gång vi utför arbete (d.v.s. omvandlar energi mellan olika former) så ökar entropin i systemet: detta beskrivs av termodynamikens andra huvudsats. I vårt exempel har ju den ordnade strukturen av cellväggar etc i vedträet omvandlats till oordnad aska, oordnad värmeenergi, och oordnad rök. All denna oordning kräver, som du förstår, väldigt många ord för att låta sig beskrivas. Långt fler ord än vad som behövs för att beskriva den förutsägbara strukturen (ordningen) i vedträet.


Alla som själva försöker hålla städat hemma känner i princip till denna termodynamikens andra huvudsats: entropin ökar, eller är oförändrad, i slutna system.


Vi noterar att det finns mekanismer i kosmos som trots detta står emot tidens tand och behåller sin ordning, år efter år: En saltkristall till exempel. Denna kan t.o.m tillväxa, och till synes skapa mer och mer ordning. Ett annat exempel är en människa: även denna kan ju tillväxa, och till synes skapa mer ordning.


Eller?


Naturligtvis inte. Termodynamikens andra är fullkomligt kategorisk, och inga undantag existerar. Saltkristallen tillväxer förvisso, men den gör det genom en exoterm reaktion. Detta innebär, att när den adderar en tidigare fri och oordnad natriumkloridmolekyl till sin ordnade struktur, så frigörs värmeenergi, som värmer kristallen och omgivningen. Tidigare var denna värmeenergi relativt ordnad – den var faktiskt delvis natriumkloridmolekylens rörelseenergi; som förde molekylen i en viss distinkt riktning (tydligen rakt in i saltkristallens famn). Efter att molekylen fångats in omvandlas denna distinkta rörelseenergi till diffusa rörelser i kristallen, och dessutom frigörs energi via själva bindningen mellan den nya molekylen och kristallen. Via kristallisering värms kristallen och omgivningen, och den totala entropin i systemet ökar.


Kristallen har alltså konsumerat ordnad energi för att upprätthålla och öka sin egen ordning. Den totala oordningen i systemet har dock ökat.


Ett annat exempel på samma sak är en människa. Även vi konsumerar ordnad energi (levande, eller tills helt nyligen levande vävnad) för att upprätthålla vår egen ordning. Restprodukterna, inklusive kroppsvärme och olika exkretioner är mycket oordnade. Vi är alltså ett slags ”levande kristaller”.


Exakt samma resonemang gäller naturligtvis för grupper av människor – samhällen.


Även dessa konsumerar ordnad energi för att upprätthålla sin egen ordning. Historiskt var den stora brytpunkten när vi tämjde gräsen, och blev jordbrukare. Människan fick då tillgång till ett överskott av ordnad energi (regelbunden skörd), vilket möjliggjorde en ökad grad av ordning i människosamhället. Från att ha varit jägare, samlare, medicinmän, och kanske någon hövding i kringvandrande små grupper så följde av jordbruket en ökad specialisering i de städer som växte upp.


Samhället strukturerades i grupper; militärer, präster, hov, kung, snickare, keramiker, osv, osv. Kort sagt – civilisationen uppstod.


”Civilisation” innebär alltså just detta: en hög grad av ordning, d.v.s en hög grad av komplexitet i ett människosamhälle. Fördelarna är uppenbara: när människor kan specialisera sig, ökar yrkesskickllighet, och vi får tillgång till de sköna konsterna, till vetenskap, till bekväma stolar, osv.


Men en kostnad finns: Det måste finnas ordnad energi att konsumera. Det vill säga, det måste finnas koncentrerad energi tillgänglig, som civilisationen kan omvandla till diffus energi (d.v.s. värme, sopor, osv, d.v.s oordning). Endast så kan civilisationen upprätthållas.


När vi ser tillbaka på den mänskliga historien kan vi konstatera flera tillfällen när civilisationer förlorat tillgången till överskott på ordnad energi, och därmed, alltid, gått under. Detta hände Romarna, Maya, Puebloindianerna, o.s.v


Vår västerländska civilisation har i princip alltid haft tillgång till en ökande mängd ordnad energi – när Europas skogar och åkrar var fullt utnyttjat hittade vi Den Nya Världen. När denna höll på att bli fullt utnyttjad, hittade vi oljan (den mest lättillgängliga koncentrarade energiform som någonsin existerat på jorden), och vi kunde fortsätta bibehålla, och t.o.m öka komplexiteten i vår civilisation: denna explosion av fossilanvändning går ironiskt nog under benämningen "den gröna revolutionen".


Vi är idag så pass beroende av oljan, att vi faktiskt förbrukar 10 kcal fossil energi för att framställa 1 kcal mat. Så ineffektivt och slösaktigt är faktiskt vårt superkomplexa samhälle.


Vi står nu inför ett paradigmskifte. Tillgänglig ordnad energi kommer i all framtid att vara i minskande. Detta betyder, ofrånkomligen, att mängden komplexitet i samhället kommer vara tvingad att minska. Vår civilisation som den ser ut i dag, med en extrem grad av komplexitet (det vet alla som t.e.x upptäckt att det lustigt nog faktiskt finns både ”PR-firmor” och ”reklamfirmor” och att dessa ofta skyr varann som pesten).


Problemet är dock detta: Vårt samhälle är vant vid att hantera utmaningar genom att öka mängden komplexitet: utbildningsutmaningen löstes genom att addera ett lager av komplexitet som vi kallar ”skola”. Transportutmaningen löstes genom att addera lager av komplexitet kallade ”vägar”, ”järnvägar”, ”kanaler”, osv.


Och dagens utmaning - för alltid minskande mängd tillgänglig energi möts naturligtvis med försök till ökad komplexitet som t.ex elbilar och elstationer, gasbilar och gasstationer, o.s.v


Dessa försök är emellertid dömda att misslyckas, helt enkelt eftersom minskande komplexitet är ofrånkomligt. Detta betyder, att vår extremt komplexa (och extremt energikrävande) civilisation är dömd till en stegvis kollaps: ibland kommer plötsliga komplexitetsminskningar ske, som t.ex att någon diktatur försvinner i inbördeskrig och vi därmed inte längre får några bananer. Ibland går det smygande, som t.ex att polisstationen på din ort läggs ner. Ibland ännu mer smygande, som att hålen i asfalten på din gata inte lagas... vägen bara fortsätter falla sönder.


Denna kollaps är alltså ofrånkomlig. Vad kan vi göra?


Det första att göra är att förstå detta intellektuellt. Det andra är att förbereda sig mentalt på implikationerna av detta (nej, det kommer inte vara möjligt att flyga till ett hus i Thailand på vintrarna när du gått i pension om 20 år).


Nästa steg är att förbereda sig praktiskt. Vi inser alltså att låg komplexitet är ett vinnande koncept för framtiden. Vårt livsmedelssystem är extremt komplext – en egen trädgård har en långt lägre komplexitet. Alltså bör du anlägga en trädgård. Enligt ett analogt resonemang bör du skaffa en solpanel, stearinljus, undersöka alternativa källor till vatten, vattenrening, osv. Du bör även öva dig i praktiska färdigheter, som t.ex att laga kläder. Kort sagt: saker som är decentraliserade och ickekomplexa kan ha en framtid. Andra saker kommer att bryta ihop och försvinna. Kanske inte plötsligt. Men obevekligt, obönhörligt, och alldeles ofrånkomligt.


Det viktigaste av allt är dock detta: Lär känna dina grannar. Det är ni som kommer att vara hänvisade till varandra när civilisationen allt mer faller ifrån: precis som det alltid har varit.


Jag vill rekommendera den här filmen: den är benhård, men den kan också väcka den djupast sovande. Jag vill även rekommendera den här boken: den kan ge dig förståelse om vad som händer, råd, tröst, och till och med en smula hopp. Läs den. Och se även författarens egen blogg. Och lycka till.


PS. Det går inte att säga något om tidsperspektiv för denna kollaps. Vi har att förhålla oss till det ytterligt komplexa samspelet mellan tilltagande klimatkollapsen, krig, fortsatt nyliberalt rånmord på vårt samhälle, skuldvalutans stryptag, och trolig hyperinflationär kollaps. Dock: En tidsram sätts avvärldens hastigt imploderande exportmarknad för olja, vilket innebär att Sveriges oljeproducenter Norge, Danmark, och Ryssland ha slutat exportera olja dsenast 2030. DS.

Av Anders Limes - 20 april 2012 13:08

Detta är ett sammanfattande grepp om delarna 1-4. Har du inte läst del 1-4, finns del 1 här. Dock räcker det att du läser del 4. Och den här sammanfattningen.


Varför räcker del 4? Därför att i del 4 påvisar jag det enkla faktumet att NIST ljuger: de medger att WTC 7 kollapsade i ett fritt fall, och anger vidare att denna kollaps drevs endast av omvandlingen av lägesenergi till rörelseenergi i fallet och värmeenergi i den förintade byggnaden. Detta strider emellertid uppenbart mot energiprincipen och är alltså en lögn. Se, som sagt, del 4 för detaljer. Jämför t.ex "debunking"-sidorna "Debunking 911" och "911 myths"; som ni ser slår man ner ett par halmgubbar: fritt fall i WTC 1 och WTC 2.


Man nämner inte med ett ord det verkliga fria fallet, det i WTC 7.Alltså, sammanfattningsvis. Det fria fallet i WTC 7 bevisar att den officiella förklaringen är falsk. Vidare, jag har gett en del exempel ovan på hur man lyckats fuska med "forskningen" så pass att man ofta utan att direkt ljuga, kunnat undvika att ställa de relevanta frågorna, eller undersöka de relevanta sakerna. 


Vi har dessutomsett att det inte existerar någon officiell förklaring för vad som inträffade den 11/9 2001: En fullständigt symmetrisk (d.v.s samtliga bjälkar på samtliga våningar i samtliga hus gav upp exakt samtidigt) kollaps av tre höghus byggda med stålskelett, som ett resultat av brand - den första gången i världshistorien detta händer. Och ingen utredning finns som förklarar hur det gick till.


Ett ytterligare sätt att förstå att det inte existerar någon officiell förklaring är detta: När de övre husdelarna faller ned genom de brandskadade våningarna och landar på på de nedre husdelarna, så kan vi se hur de nedre delarna helt pulveriseras. Vi minns nu Newtos tredje lag om mekaniska krafter: om en kropp utövar en kraft på en annan kropp, utöver den andra kroppen en lika stor kraft tillbaka. Vilket leder till ännu en (självklar) insikt: de övre husdelarna måste pulveriseras i samma takt som de nedre. Alltså, efter att de översta 30 våningarna förintats tillsammans med 30 närmsta nedre våningarna måste c:a 50 våningar av WTC 1 och 2 stå kvar. Betrakta nu filmerna av vad som istället hände igen... Newtons tredje lag upphör tydligen också att gälla den här dagen, och kollisionen mellan de övre och nedre husdelarna påverkar endast de nedre husdelarna.


Men det enklaste sättet att förstå att WTC 1 och 2 sprängdes är ändå detta: När den översta delen av byggnaden faller ner på de c:a 80 oskadade våningarna under branden - vad gör den översta delen? Följer den de enklaste av naturlagar - minsta motståndets lag - och faller åt sidan, genom luften mot marken? Ja - men endast ett ögonblick. Därefter ändras riktningen till ett fall rakt nedåt, och byggnaden väljer istället den utan konkurrens svåraste vägen nedåt - rakt genom 80 våningar av betong och extremt massiva stålbjälkar... betong och extremt massiva stålbjälkar som alla av någon anledning väljer att kollapsa exakt samtidigt och exakt symmetriskt... Här är en tredje orubblig naturlag - minsta motståndets lag - som tillfälligt upphör att gälla den där dagen på Manhattan.


Minns nu, att naturlagar aldrig - aldrig - tillåter undantag. Det är därför de kallas "naturlagar". Det är därför vi kan använda dem till att beräkna t.ex celest mekanik, hållfastheter, flyga, bygga ubåtar, bilar, etc, etc, etc. Ändå förväntas vi köpa att minst tre (3) helt orubbliga naturlagar upphörde gälla 11/9 2001... Och detta är kärnan avseende WTC 1 och 2, det enklaste sättet att förstå (och kommunicera till andra) att även dessa byggnader sprängdes. Att termodynamikens enklaste teorem - minsta motståndets lag - bröts i både WTC 1 och WTC 2. Lägg nu till brotten mot energiprincipen (WTC 7) och brotten mot newtons tredje lag (1,2,7)... och vi inser, slutligen, att vi har blivit förda bakom ljuset, och att en kontrollerad demolering av WTC 1, 2, och 7 är den enda förklaring som tillåts av de orubbliga naturlagar som styr allt som händer i universum.


Som sagt:


Jag föreslår inte att vi alla ska vara skräckslagna så fort vi går in i höghus. Jag föreslår inte heller en världsomspännande ombyggnad av befintliga höghus. Det jag, och många med mig, däremot föreslår är en oberoende utredning som går till botten med frågan:


Varför kollapsade WTC 2, WTC 1 och WTC 7 den elfte september 2001? Hur demolerades byggnaderna?


Under tiden, i väntan på en officiell utredning av denna fråga, är vi hänvisade till inofficiella utredningar, som t.ex denna. Vi ser då, att det faktiskt finns en förklaring till varför WTC 2, WTC 1, och WTC 7 kollapsade.


Eftersom detta är den enda förklaringen vi har tillgänglig, och eftersom denna förklaring dessutom stämmer utmärkt med vad vi kan observera (jämför med t.ex detta, detta, och detta), är det denna förklaring vi måste ansluta oss till.


I sammanhanget (minns bl.a detta och detta) väcker denna förklaring en hel del extremt obehagliga frågor, samt en mycket stor oro för den nära framtiden.


Vi minns, allt mer rättfärdigt ursinniga, ett citat från den okrönte mästaren i framgångsrik massuggestion, Adolf Hitler: ”Die große Masse der Menschen wird eher einer großen Lüge glauben als einer kleinen.Den stora massan av människor tror lättare på en stor lögn än en liten”.


Och på tal om det – massmördare – väcks nu ytterligare obehagliga frågor. Vi inser nämligen att förövarna bakom massmordet 11/9 2001 fortfarande är på fri fot. Och vi vet, att om de den dagen kunde mörda 3000 människor för att nå sina mål av krig och fascism, så kommer de inte rygga för ytterligare mord och skapade katastrofer för att främja sina barbariska syften. Och de kommer inte sluta med sitt sociopatiska, mordiska, totalitära vansinne förrän vi stoppar dem. Det är alltså upp till oss: mänskligheten. Vi får inte låta brottslingarna komma undan.


Vill du att dina barn skall leva i en fascistisk diktatur byggd kring krig och lögn? Eller önskar du dem en bättre framtid än så?


Framtiden ligger i våra – i dina – händer: Sprid ordet. Väck dina närstående. Let's roll.


PS. Jag vill också nämna att jag noterat att mina inlägg om WTC hittat till "Vetenskap och Folbildnings"(VoF) webbforum. Den här föreningen är som bekant mest känd för sin prisutdelning av "Årets Förvillare", och det har ägnats mycket tid på deras forum att försvara den officiella förklaringen av elfte september. Länken på VoFs forum till min text har legat uppe en vecka och har i skrivande stund använts 24 gånger - och som ni kan se verkar ingen ha ett kritiskt ord (eller något alls) att säga om mina inlägg. Vilket är förståeligt helt enkelt eftersom jag (eller rättare sagt, naturlagarna) har rätt. Frågan inställer sig naturligtvis om inte årets förvillare med nödvändighet måste bli VoF själva? DS.


Av Anders Limes - 18 april 2012 17:46


Jag gjorde ett misstag i mitt senaste inlägg: NIST nöjde sig faktiskt inte med att endast beskriva hur kollapsen såg ut. Det hade varit alltför otroligt, precis som jag skrev. I kapitlen 10 - 12 finns ytterligare information om hur NIST vill förklara kollapsen av WTC 7, skälet till att jag missade detta var att i min variant av NISTs rapport fattades ungefär halva innehållsförteckningen.


Hursomhelst.


I kapitel 12 visar de en del bilder från sin datorsimulering av kollapsen, som t.ex denna (pdf-sid 660):


 


De har också en graf som, enligt NIST, visar accelerationen, d.v.s hur hastigheten i den fallande taklinjen ändras över tid. Den raka linjen i mitten motsvarar konstant acceleration, mäter vi i figuren ser vi att lutningen är 30 fot/sek, vilket motsvarar en acceleration av 9,8 m/s^2, d.v.s fritt fall (pdf-sid 669). Vi ser också att NIST själva anger lutningen - dvs accelerationen - till "32,196" fot/sek (anges nere till höger i figuren, hastigheten som funktion av tiden t). Vi behöver alltså inte ens mäta, det räcker att läsa innantill. NIST erkänner att WTC 7 föll med accelerationen hos ett fritt fall:


 


Fritt fall innebär (definitionsmässigt) att ett objekt faller utan motstånd. Det är detta som gör att den berömda fjädern faller lika snabbt som den berömda blykulan i vakuum; i luft faller fjädern långsammare eftersom dess aerodynamiska diameter (d.v.s. diametern/vikten) är så mycket större. För massiva objekt, som stålbjälkar och betong, spelar den aerodynamiska diametern försumbar roll i små hastigheter (t.ex. hastigheter som kan uppnås vid fritt fall över ett hundratal meter).


Vi minns även energiprincipen, som lär oss att energi varken kan skapas eller förstöras – endast omvandlas mellan olika former.


”Fritt fall” innebär alltså att all – 100% – lägesenergi i ett objekt omvandlas till rörelseenergi. Som sagt, det är definitionen av fritt fall. Betrakta nu NISTs bild av den kollapsande byggnaden ovan. Vi ser tydligt hur byggnaden vrids och bryts sönder. Den enda energin tillgänglig för allt detta vridande och brytande är, enligt NIST, lägesenergin som omvandlas till värmeenergi i materialet när det vrids och bryts till skrot och damm.


Vi inser alltså att ett fritt fall är omöjligt om inte ytterligare energi tillförs för att utföra själva vridandet och brytandet (eller smältandet och sprängandet) som förstör byggnaden. Vilket naturligtvis får oss att inse att förstörandet av byggnaden kom först, och att byggnadens symmetriska kollaps är sekundärt till att dess samtliga bärande strukturer förintats exakt samtidigt. Energin för detta förintande kan inte tas från lägesenergin (som NIST påstår), eftersom detta skulle bromsa fallet som alltså då inte skulle vara fritt. Energin måste tillföras i form av sprängmedel eller liknande.


Det hela är alltså en ren och skär lögn: NIST anger själva att de observerar ett fritt fall, och anger i därefter en modell där lägesenergi går åt till att förstöra byggnaden. I nästa andetag hävdar de att denna modell förklarar kollapsen – men NISTs påstående strider mot energiprincipen och är alltså omöjligt.


En ytterligare sak angående den här datormodellen NIST använt. NIST har vägrat offentliggöra vilka indata de använt, och de har även vägrat ange hur de gjort sina beräkningar. Detta betyder att det är omöjligt för utomstående att kontrollera om NISTs simulering har något som helst att göra med verkligheten – vi har inte en aning om hur mycket de fick ändra t.ex hållfasthetsvärdena för stål, osv, osv, för att få fram de här stiliga bilderna på kollapsen. Dock, som sagt, spelar det ingen roll. Vi vet redan att NISTs förslag strider mot energiprincipen, och alltså kan avfärdas som lögn.


För ytterligare diskussion om NIST och det fria fallet vill jag rekommendera dessa korta filmer, del 1, del 2, och del 3. Här finns en förklaring av varför NISTs siffra på 5,4 sek för fallet mellan vissa höjder är ett påhitt. Men inte heller det spelar någon roll; NIST anger själva ett fritt fall (se grafen ovan) och det är som sagt allt vi behöver veta. Låt oss nu sammanfatta det hela; se nästa inlägg.


I detta sammanhang noterar vi NISTs disclaimer (pdf-sid 4): ”No part of any report resulting from a NIST investigation into a structural failure […] may be used in any suit [...]”. NIST anger alltså frivilligt att deras rapport saknar allt juridiskt bevisvärde. En klok brasklapp, utan tvekan.


***


För att bekräfta detta behövs alltså en analys av stålet som utgjorde bjälkarna i WTC 7. Tyvärr är det dock omöjligt att utföra denna analys, eftersom stålet i fråga smältes ner direkt efter attentaten. Vi noterar att detta utgör förstörande av bevismaterial, vilket är ett brott i sig självt. Ingen har dock åtalats för detta brott.Emellertid. FEMA utförde faktiskt en metallurgisk analys på delar av den lilla mängd stål som inte skeppades iväg. De fann att stålet hade hettats upp till minst 1000 grader celsius, och vidare fann man stora mängder svavel i stålet: detta svavel saknar fortfarande officiell förklaring (dock finns en inofficiell förklaring, vilken underbyggs bl.a av fynd av aluminiumsilikater och kolnanotuber i lungvävnad från räddningstjänstpersonal på plats 11/9). Underligt nog bortsåg NIST helt från FEMAs analys, och den finns inte heller refererad i NISTs publikationer.
NIST (NIST NCSTAR 1-3C,) utförde istället själva en analys av stålet. Tyvärr undersökte man endast kolumner från den brandskadade avdelningen - och eventuell åverkan på kolumner nedanför denna avdelning, alltså ledtrådar till vad som kan ha orsakat kollapsen, undersöktes inte (pdf-sid 267).
Vidare: NIST uppfann en egen analysmetod, som gick ut på att titta på hur färgen på stålet spruckit till följd av hetta (pdf-sid 268). Tyvärr visar det sig att färgen helt faller bort vid c:a 650 grader Celsius, och NIST undersökte alltså inget stål som värmts till högre temperaturer än så. Detta förklarar naturligtvis hur de kunde undvika att göra samma obekväma fynd som FEMA.
För den intresserade finns här en enkel uträkning angående värmemängder. Beräkningen går ju lika bra att göra själv, om man känner för det. Observera att den flamdämpade kontorsmaterielen inte ingår i denna beräkning. Beräkningen kan ändå ge en uppfattning om storleksordningar.

Av Anders Limes - 16 april 2012 10:18


Vi kommer nu till NISTs samling rapporter, den sista av de tre officiella utredningarna. Rapporten är uppdelad på en stor mängd delrapporter, späckade med imponerande datorsimuleringar, tabeller, och fakta. Man har ägnat en otrolig mängd tid och energi åt imponerande och distraherande, men helt ointressanta, detaljer som t.ex detaljmodellerandet av flygplanskomponenter enligt nedan:


 

Men vi bortser från allt det. Vi är som sagt endast intresserade av frågan: varför kollapsade WTC 2, WTC 1, och WTC 7?


Först och främst måste nämnas, att NIST i sin ursprungliga rapport inte gjorde något egentligt försök att förklara kollapserna, vilket de kritiserades för. Man gjorde därför ett tillägg, och det är den uppdaterade rapporten vi diskuterar här. Med tanke på den oerhört imponerande datorkraft som gått åt till att modellera ointressanta saker som turbinbladen på flygplanens motorer, är det en besvikelse att se att den intressanta frågan – varför kollapsade WTC 2, WTC 1, och WTC 7 – kommenteras med endast ett par rader text. Men så ser rapporten ut. Vi är alltså hänvisade till denna text. Så här skriver de:


Angående WTC 2 (pdf-sida 386): ”The change in potential energy due to downward movement of building mass above the buckled columns exceeded the strain energy that could have been absorbed by the structure. Global collapse ensued.


Detta är, som ni ser, ett enkelt konstaterande: ”Global collapse ensued”. Det visste vi redan. Vår fråga är emellertid som sagt denna: varför kollapsade WTC 2, WTC 1, och WTC 7? Denna fråga står fortfarande obesvarad.


Låt oss nu se vad NIST skriver om WTC 1 (pdf-sida 402): ”Failure of the south wall in WTC 1 and east wall in WTC2 caused the portion of the building above to tilt in the direction of the failed wall. The tilting was accompanied by a downward movement. The story immediately below the stories in which the columns failed was not able to arrest this initial movement as evidenced by videos from several vantage points. The structure below the level of the collapse initiation offered minimal resistance to the falling building mass at and above the impact zone. The potential energy released by the downward movement of the large building mass far exceeded the capacity of the intact structures below to absorb that through energy of deformation.


Tyvärr måste vi konstatera ett klassiskt cirkelresonemang. Vi undrar just varför den övre delen av byggnaden börjar falla nedåt. Vidare undrar vi varför den oskadade byggnaden under brandzonen inte lyckades stå emot belastningen när knappt 2 % av byggnadens massa faller ner på den. Kort sagt: vi undrar varför byggnaden endast bjöd ”minimalt motstånd” mot denna nedfallande massa, och vi undrar varför massan överhuvudtagaet börjar falla.


Detta "förklaras" (cirkulärt och alltså meningslöst) med att byggnaden endast bjöd ”minimalt motstånd”mot massan när denna börjat falla.


Vidare – det kanske är sant att den fallande massans frigjorda energi var större än vad strukturen under kunde absorbera genom deformation. Men texten uttalar sig inte huruvida den oskadade strukturen kunde stå emot denna energi utan deformation (vilket skulle få den – av fortfarande oklar anledning nedfallande – övre sektionen att välta åt sidan ner på marken, och lämna de nedersta 80 våningarna stående).


Och framförallt: man uttalar sig inte med ett ord om varför den oskadade strukturen inte kunde stå emot denna massa – vilket alltså är vår fortfarande obesvarade fråga: Varför kollapsade WTC 2, WTC 1, och WTC 7?


Angående WTC 7 publicerade NIST en separat rapport. Det som skrivs angående ”Global collapse” (pdf-sida 317 – 322) är, otroligt nog, uteslutande en genomgång av hur kollapsen såg ut. Det finns inte ens något försök till förklaring av hur kollapsen gick till. Som alltid vill jag uppmana er att läsa rapporten själva om ni vill bekräfta mina slutsatser.


Vi står alltså fortfarande, efter att ha läst samtliga officiella rapporter i ämnet, fortfarande utan svar på vår fråga: Varför kollapsade WTC 2, WTC 1, och WTC 7 den elfte september 2001?


Vi tvingas nu konstatera, att ingen våra förväntningar (1) - (3) har förverkligats. Ett oerhört paradigmskifte i ingenjörskonstens historia har inträffat – och ingen officiell förklaring finns.


Vad betyder detta?


Jag föreslår inte att vi alla ska vara skräckslagna så fort vi går in i höghus. Jag föreslår inte heller en världsomspännande ombyggnad av befintliga höghus. Det jag, och många med mig, däremot föreslår är en oberoende utredning som går till botten med frågan:


Varför kollapsade WTC 2, WTC 1 och WTC 7 den elfte september 2001?


Under tiden, i väntan på en officiell utredning av denna fråga, är vi hänvisade till inofficiella utredningar, som t.ex denna. Vi ser då, att det faktiskt finns en förklaring till varför WTC 2, WTC 1, och WTC 7 kollapsade.


Eftersom detta är den enda förklaringen vi har tillgänglig, och eftersom denna förklaring dessutom stämmer utmärkt med vad vi kan observera (jämför med t.ex detta, detta, och detta), är det denna förklaring vi måste ansluta oss till.


I sammanhanget (minns bl.a detta och detta) väcker denna förklaring en hel del extremt obehagliga frågor, samt en mycket stor oro för den nära framtiden.


Vi minns, allt mer rättfärdigt ursinniga, ett citat från den okrönte mästaren i framgångsrik massuggestion, Adolf Hitler: ”Die große Masse der Menschen wird eher einer großen Lüge glauben als einer kleinen.Den stora massan av människor tror lättare på en stor lögn än en liten”.


Och på tal om det – massmördare – väcks nu ytterligare obehagliga frågor. Vi inser nämligen att förövarna bakom massmordet 11/9 2001 fortfarande är på fri fot. Och vi vet, att om de den dagen kunde mörda 3000 människor för att nå sina mål av krig och fascism, så kommer de inte rygga för ytterligare mord och skapade katastrofer för att främja sina barbariska syften. Och de kommer inte sluta med sitt sociopatiska, mordiska, totalitära vansinne förrän vi stoppar dem. Det är alltså upp till oss: mänskligheten. Vi får inte låta brottslingarna komma undan.


Vill du att dina barn skall leva i en fascistisk diktatur byggd kring krig och lögn? Eller önskar du dem en bättre framtid än så?


Framtiden ligger i våra – i dina – händer: Sprid ordet. Väck dina närstående. Let's roll.


Tillägg: Jag gjorde ett misstag ovan; NIST gjorde ett mer ambitiöst försök än vad jag anger ovan angående WTC 7. Se WTC, del 4: Fritt Fall. Som ni ser hade det nog varit bättre för NIST om de nöjt sig beskrivningen på sid 317-322.

Av Anders Limes - 15 april 2012 10:25


Låt oss alltså dyka ner i de officiella rapporterna. Vi sökar som sagt svar på frågan: varför kollapsade WTC 2, WTC 1, och WTC 7?

Vi kommer först till FEMAs rapport, där vi först studerar rapporten angående WTC 1 och WTC 2. Först, angående WTC 1:


Här är en bild från FEMAs rapport, som visar byggnationen av WTC 1. Notera de massiva bärande vertikala stålbjälkarna i den kraftiga centralkärnan: 47 till antalet. Ett par av dessa skymtar fram mellan byggnadsställningarna i centrum.


 


Construction of WTC 1 resulted in the storage of more than 4 x 10^11 joules of potential energy over the 1,368-foot height of the structure. Of this, approximately 8 x 10^9 joules of potential energy were stored in the upper part of the structure, above the impact floors, relative to the lowest point of impact.


Vilket alltså betyder att c:a 2% av den potentiella (läges) energin i byggadens vikt fanns ovanför de våningar som träffades av flygplanet. Detta är alltså lägesenergi – om man plötsligt rycker undan de våningar som träffades av flygplanet, så är det denna lägesenergi som frigörs när den översta sektionen, efter ett fritt fall nedåt, slutligen träffar den översta oskadade våningen. Vikten i de översta våningarna är alltså mindre än 2% av byggnadens totala vikt. Vidare:


 ”As the floors collapsed, this left tall freestanding portions of the exterior wall and possibly central core columns. As the unsupported height of these freestanding exterior wall elements increased, they buckled at the bolted column splice connections, and also collapsed.


Här utgår man ifrån kollapsande våningar, vilket är det som skall förklaras (men det görs alltså inte här) och anger att stålkolumner (bärande bjälkar) stod kvar upprätta, för att därefter ”kollapsa”. Om en stålbjälke i ett ramverk plötsligt förlorar ramverket - vad gör stålbjälken? Den ”kollapsar” inte. Den faller åt sidan. Underligt nog hittades inga bjälksegment som var längre än ett par meter på Ground Zero. Vidare:


In this region [den branddrabbade], the original design load for the core columns was less than at lower floors, and the column sections were relatively light. The increased stresses caused by the aircraft impact could easily have brought several of these columns close to their ultimate capacity, so that relatively little additional effects due to fire would have been required to initiate the collapse. Once movement began, the entire portion of the building above the area of impact fell in a unit, pushing a cushion of air below it. As this cushion of air pushed through the impact area, the fires were fed by new oxygen and pushed outward, creating the illusion of a secondary explosion.


Det är ju naturligt att bjälkarna överst i huset är smalare än de längre ner – de måste ju som sagt endast bära upp mindre än 2% av vikten de undre bjälkarna skall klara. Detta förhållande kan alltså inte ha något med kollapsen att göra, men nämns förvillande nog av FEMA ändå. Man försöker därefter hävda att de rökpuffar som kan observeras under den kollapsande zonen eventuellt kan ha uppstått utan exploderande sprängämnen, men man uttalar inte ett ord om hur själva kollapsen gick till. Vår fråga är alltså fortfarande obesvarad.Angående WTC 2 skriver man:


As in WTC 1, a very large quantity of potential energy was stored in the building, during its construction. Once collapse initiated, much of this energy was rapidly released and converted into kinetic energy, in the form of the rapidly accelerating mass of the structure above the aircraft impact zone. The impact of this rapidly moving mass on the lower structure caused a wide range of structural failures in the floors directly at and below the aircraft impact zone, in turn causing failure of these floors. As additional floor plates failed, the mass associated with each of these floors joined that of the tower above the impact area, increasing the destructive energy on the floors immediately below. This initiated a chain of progressive failures that resulted in the total collapse of the building.


”A very large quantity”, visst, men endast 2% av all denna potentiella energi är som sagt relevant i kraft av att vara ovanför brandzonen.


Vidare förutsätts det som skulle förklaras – vi undrar just hur de övre våningarna kan accelerera så snabbt, d.v.s hur byggnaden kan undergå en ”total collapse”. Denna snabba acceleration tas av FEMA som förklaring till den snabba accelerationen: ett cirkulärt resonemang helt utan förklaringsvärde. Vi saknar fortfarande svar på vår fråga.


Och angående WTC 7? Man nämner detta fall, men utan försök till förklaring. Det som skrivs är endast löst framkastade hypoteser, närmare bestämt:


If the collapse initiated at these transfer trusses, this would explain why the building imploded, producing a limited debris field as the exterior walls were pulled downward. The collapse may have then spread to the west. The building at this point may have had extensive interior structural failures that then led to the collapse of the overall building. The cantilever transfer girders along the north elevation, the strong diaphragms at the 5th and 7th floors, and the seat connections between the beams and columns at the building perimeter may have become overloaded after the collapse of the transfer trusses and caused the interior collapse to propagate to the whole floor and to the exterior frame. The structural system between floors 5 and 7 appears to be critical to the structural performance of the entire building.Så mycket för FEMAs rapport. Vi söker fortfarande svar på vår fråga: varför kollapsade WTC 2, WTC 1, och WTC 7?Nästa rapport som släpptes var den amerikanska kongressens utredning, ”The 911 Commission Report”. 


Denna läser som en thriller, med kapare som nästan fastnar i flygplatssäkerhet, snabba telefonsamtal hit och dit, osv. Det hela är mycket spännande – närmast rafflande – läsning. Det hela skulle passa mycket bra i serieformat. Och mycket riktigt – rapporten finns verkligen utgiven i serieform, och går att köpa via Amazon, eller också kan du läsa den online hos Slate


Och angående kollapserna? De nämns. Men inte mer. Detta är det enda som står angående kollapserna i hela denna omfångsrika rapport, angående WTC 2 (sid 305): "At 9:58:59, the South Tower collapsed in ten seconds [...]” och angående WTC 1 (sid 311): ”The North Tower collapsed at 10:28:25 AM, killing all civilians alive on upper floors [...]”.


WTC 7 nämns inte en enda gång i hela den 585 sidor långa rapporten. Rapporten finner dock gott om utrymme att diskutera Afghanistan, samt utformandet av den polisstat vi såg skapas i USA efter 2001. Fem (5) hela sidor ägnas åt att diskutera den stora vikten av att invadera Irak – ett land som vi ju väl vet inte hade någonting med förstörandet av WTC-komplexet att göra.


Fortfarande ingen förklaring, med andra ord. Vi undrar fortfarande: varför kollapsade WTC 2, WTC 1, och WTC 7?


Vi fortsätter söka svar på denna fråga i nästa inlägg.

Av Anders Limes - 14 april 2012 12:44


Kl 08:46 tisdagen 11/9 2001 flyger American Airlines flight 11 in i World Trade Center (WTC) 1, det norra av de två tvillingtornen. Byggnaden kollapsar 10:28; så här såg det ut: 
Kl 09:03 flyger United Airlines 175 in i WTC 2 (södra tornet). Även denna byggnad kollapsar, kl 09:58. Det såg ut så här:
Kl 17:20 kollapsar en tredje byggnad i WTC-komplexet; WTC 7. Denna byggnad har inte träffats av något flygplan – men kollapsar ändå. Så här såg det ut:
Detta att WTC 7 kollapsar utan att ha träffats av något flygplan är så extremt extraordinärt att det förtjänar en omedelbar kommentar. Den officiella förklaringen (enligt FEMA, se nedan) går ut på att nedfallande skräp från WTC 1 skall ha flugit över WTC 6 och över Vesey Street, in i WTC 7 genom den södra väggen, genom ett antal inre väggar och minst tio våningar, för att därefter ha träffat en dieselledning som försörjde ett antal generatorer.


Detta skall tyvärr ha utlöst en läcka i dieselledningen, och det utläckande dieselbränslet skall tyvärr ha fattat eld. Brandkåren skall tyvärr ha beordrats att inte gå in i huset för att släcka branden. Vidare skall dieselpumpens automatiska avstängningsfunktion tyvärr ha fallerat. Dessutom skall byggnadens automatiska sprinklersystem tyvärr ha fallerat. Detta skall tyvärr ha tillåtit en lågintensiv dieselbrasa att utlösa den kollaps vi kan se på filmen ovan. Här är en karta (från 911 Commission Report, se nedan) som visar de geografiska förhållandena:


 Det vi skall fokusera på i denna text är själva kollapserna. Skälet till att vi fokuserar på just själva kollapserna är enkelt: Detta är första gången i världshistorien som byggnader med stålskelett kollapsar på grund av bränder. Eftersom WTC 1 och 2 står kvar i storleksordningen en timme efter att flygplanen träffar dem, sluter vi oss till att själva flygkrascherna inte är avgörande för kollapsen - det avgörande är istället bränderna som startar efter krascherna. Så är även, naturligtvis, fallet i WTC 7.


Detta är alltså något oerhört viktigt: ett paradigmskifte i ingenjörskonstens annaler. Det tidigare paradigmet var att moderna höghus inte kan kollapsa p.g.a brand. Detta var sant ända till morgonen den 11/9 2001. Den dagen kollapsar plötsligt tre (3) höghus på samma dag, på samma plats, till följd av brand.


Ett sådant paradigmskifte borde utlösa flera saker;


1. En stor skräck hos alla människor som går in i höghus, eftersom vi nu vet att huset i fråga kan kollapsa fullständigt till följd av en brand.


2. En mycket noggrann utredning, där vi får förklarat för oss exakt varför det gamla paradigmet gällt ända tills 11/9 2001, varför det slutade gälla då, och hur vi ska (a) förstärka befintliga höghus så att denna risk försvinner samt (b) ändra reglerna för byggandet av nya höghus.


3. En världsomspännande ansträngning för att bygga om befintliga höghus, så att de inte hotas av en sådan här brandutlöst total kollaps längre.


Punkt (2) leder oss direkt till de officiella utredningar som gjorts angående händelserna 11/9 2001.

Vi förväntar oss alltså en utredning som i detalj förklarar hur kollapsen går till. Låt oss alltså skrida till verket, och gå igenom de officiella utredningarna. Dessa är tre till antalet: Federal Emergency Management Agencys (FEMA) rapport, publicerad maj 2002, vidare Kongressens ”911 Commission Report”, publicerad i juli 2004, och avslutningsvis National Institute of Science and Technologys (NIST) rapport, publicerad i september 2005.


Vi skall gå igenom dessa i kronologisk ordning, med början i nästa inlägg.

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2015
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se